Tag Archives: bao tri tu quan

Các phương pháp, công cụ cải tiến của Lean Manufacturing (Phần 4)

Các phương pháp, công cụ cải tiến của Lean Manufacturing (Phần 4)

10. Bảo trì năng suất toàn bộ (Total productive maintenance – TPM) TPM là nhằm tối đa hóa hiệu suất thiết bị, nâng cao năng suất với một hệ thống bảo trì được thực hiện trong suốt vòng đời của thiết bị, đồng thời nâng cao ý thức và sự hài lòng với công việc của…….

Các phương pháp, công cụ cải tiến của Lean Manufacturing (Phần 3)

7. Mô hình sản xuất Cell (Cellular Manufacturing) Mô hình sản xuất Cell được hiểu là chúng ta phân chia một xưởng sản xuất lớn ra thành nhiều xưởng sản xuất nhỏ với đầy đủ các công đoạn, các yêu cầu của quy trình sản xuất. Và các “xưởng sản xuất nhỏ- Cell” sẽ được…….

Các phương pháp, công cụ cải tiến của Lean Manufacturing (Phần 1)

Áp dụng Lean Manufacturing, nhằm loại bỏ lãng phí, các công ty có thể lựa chọn các phương pháp, công cụ thích hợp với thực tế sản xuất tại công ty mình 1. Sơ đồ chuỗi giá trị (Value stream mapping – VSM) Sơ đồ chuỗi giá trị (VSM) là tập hợp các phương pháp…….

Các mục tiêu cơ bản của Lean Manufacturing

1. Giới thiệu chung về Lean Manufacturing Lean Manufacturing (sản xuất tinh gọn) là một nhóm phương pháp có hệ thống, liên tục, tập trung vào việc loại bỏ lãng phí và những bất hợp lý trong quá trình sản xuất, cung cấp dịch vụ của một tổ chức. Từ đó cắt giảm chi phí…….