Tag Archives: bao tri phong ngua

Các phương pháp, công cụ cải tiến của Lean Manufacturing (Phần 4)

Các phương pháp, công cụ cải tiến của Lean Manufacturing (Phần 4)

10. Bảo trì năng suất toàn bộ (Total productive maintenance – TPM) TPM là nhằm tối đa hóa hiệu suất thiết bị, nâng cao năng suất với một hệ thống bảo trì được thực hiện trong suốt vòng đời của thiết bị, đồng thời nâng cao ý thức và sự hài lòng với công việc của…….