Đào Nguyên Hạnh – Giám Đốc TTDV&SCCĐ – Công ty CP Thủy điện Thác Mơ

Nội dung khóa học rất phù hợp với nhu cầu hiện tại, có khả năng áp dụng được, sẽ triển khai TPM ở công ty

Top