Nguyễn Thái Hòa – Công ty TNHH MTV Cơ khí SABECO

Nội dung đào tạo rất thích hợp để bổ sung vào những hiện thực về bảo trì mà lâu nay tưởng rằng đã biết mà thực ra chưa biết gì cả.

Top