Tag Archives: AM

Khóa học Bảo trì tự quản – (Autonomous Maintenance – AM) – khai giảng ngày 16/03/2023

Khóa học Bảo trì tự quản – (Autonomous Maintenance – AM) – khai giảng ngày 16/03/2023

Khóa học Bảo trì tự quản (Autonomous Maintenance – AM) giúp người vận hành máy biết sửa chữa, bảo trì máy và nhận diện các hư hỏng ở một mức độ nhất định. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học Bảo trì tự quản (Autonomous Maintenance – AM) giúp người vận hành máy biết sửa chữa,…….