Tag Archives: 8 tru cot cua TPM

Bảo trì năng suất toàn bộ – khai giảng ngày 21/05/2020

MỤC TIÊU KHÓA HỌC: Sau khóa học, học viên có thể: Hiểu khái niệm, triết lý quản lý và các nguyên tắc cơ bản của TPM. Hiểu 8 trụ cột của TPM và các hoạt động thực hiện. Hiểu các công cụ của TPM, áp dụng để xác định và loại bỏ các tổn thất…….