Quản lý tồn kho phụ tùng

Thời lượng: 24 tiết

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Khóa học tập trung vào các vấn đề cơ bản quản lý tồn kho phụ tùng thay thế bao gồm khái niệm, vấn đề, các kỹ thuật lập kế hoạch và giải pháp nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng của thiết bị. Khóa học cũng đề tập trung phân tích các vấn đề thường gặp phải trong công tác quản lý và kiểm soát phụ tùng tồn kho.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

  • Tầm quan trọng của quản lý kho phụ tùng
  • Những nội dung cần giải quyết để tối ưu hóa tồn kho và giảm thời gian dừng máy;
  • Phân loại và mã hóa phụ tùng
  • Lập kế hoạch đặt mua phụ tùng tối ưu (điểm tái đặt hàng, tồn kho tối thiểu, lượng đặt mua tối ưu);
  • Ứng dụng công nghệ thông tin cho quản lý tồn kho và quản lý kho phụ tùng (lựa chọn phần mềm như thế nào cho phù hợp với yêu cầu sử dụng)
  • Sắp xếp, bố trí mặt bằng và quản lý kho phụ tùng
  • Các chỉ số đánh giá hiệu quả tồn kho phụ tùng

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Khóa học phù hợp với nhân viên các công ty mà vấn đề quản lý phụ tùng thay thế được đặc biệt quan tâm bởi số lượng phụ tùng thay thế rất lớn. Khóa học này cũng phù hợp với những nhà quản lý nguyên vật liệu, kho hàng, mua hàng, các cán bộ bảo trì, nhân viên bán hàng, lập kế hoạch…

PHƯƠNG PHÁP VÀ NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY

  • Khóa học bao gồm bài giảng, bài tập nhóm và thực hành với các tình huống thực tế. Các học viên được khuyến khích tham gia tích cực vào các hoạt động thảo luận trong lớp. Những kỹ thuật áp dụng sẽ được thực hành trực tiếp trên máy tính.
  • Bài giảng, thảo luận và tài liệu của lớp học được thực hiện bằng tiếng Việt.

TÀI LIỆU: được phát cho mỗi học viên một bộ.

Nội dung khóa học có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của  doanh nghiệp.

LIÊN HỆ

Phòng tư vấn đào tạo, Viện năng suất và bảo trì

Tel: (08) 39 484 494 – 39 487 235

Fax: (08) 38 112 750

Email: info@nangsuatxanh.vn

Website: www.nangsuatxanh.vn

*

*

Top