Kỹ thuật bôi trơn và chất bôi trơn

Thời lượng: 40 tiết

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Khóa học cung cấp những hiểu biết cần thiết để học viên có thể nắm vững các khái niệm, yêu cầu kỹ thuật về bôi trơn, các loại chất bôi trơn, các kỹ thuật giám sát bôi trơn và lập kế hoạch bôi trơn cho máy móc, thiết bị trong nhà máy.

NỘI DUNG KHÓA HỌC: 

 • Chất lượng bề mặt chi tiết máy
 • Các yêu cầu về bôi trơn
 • Phân loại các chất bôi trơn
 • Các chất phụ gia
 • Lựa chọn chất bôi trơn
 • Sự thoái hóa chất bôi trơn.
 • Các đặc tính của chất bôi trơn và các phương pháp kiểm nghiệm.
 • Kiểm soát nhiễm bẩn và phân tích hư hỏng
 • Vấn đề môi trường và phát triển bền vững đối với chất bôi trơn
 • Phát triển và điều độ chương trình bôi trơn trong nhà máy.
 • Lưu trữ, xử lý và phân phối chất bôi trơn.
 • Bôi trơn, chất bôi trơn và tiết kiệm năng lượng.
 • Các hệ thống bôi trơn: thủ công, bán tự động, tự động và tập trung.
 • Lập kế hoạch bôi trơn cho các thiết bị và bộ phận điển hình.
 • Kỹ thuật giám sát chất bôi trơn và hệ thống bôi trơn.
 • An toàn trong hệ thống bôi trơn.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Các kỹ thuật viên và công nhân kỹ thuật làm công tác bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị và các công đoạn có liên quan tới sản xuất công nghiệp và những người quan tâm.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 • Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành các bài tập, dự án, áp dụng những tri thức đã học vào thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp.
 • Học viên làm và báo cáo cuối khóa về các dự án nêu trên.

TÀI LIỆU: 

1.“Kỹ thuật bôi trơn và chất bôi trơn”.

2.“Lubrication and maintenance of industrial machinery : best practices and reliability” by Robert M. Gresham, George E. Totten.

3.“Lubricants and Lubrication” by Theo Mang and Wilfried Dresel.

Nội dung khóa học có thể được điều chỉnh yêu cầu của doanh nghiệp.

LIÊN HỆ:

Phòng tư vấn đào tạo, Viện năng suất và bảo trì

Tel: (08) 39.484.494 – 39.487.235

Fax: (08) 38.112.750

Email: info@nangsuatxanh.vn

Website: www.nangsuatxanh.vn

*

*

Top