Ergonomics

Thời lượng: 16 tiết

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản và hiện đại về công thái học (môn học về các yếu tố con người, ergonomics), là một môn học về khả năng, giới hạn của con người, từ đó có thể tăng khả năng và tối ưu hóa điểm mạnh của con người, đồng thời để bù trừ khiếm khuyết, bảo vệ điểm yếu.

Các kiến thức của môn học này có thể được ứng dụng làm cơ sở để tổ chức một cách khoa học quá trình lao động, duy trì khả năng lao động của con người được lâu dài ở mức cao; để xác định tính phù hợp với công việc, hệ thống máy móc, thiết bị, sản phẩm và môi trường với các khả năng về thể lực, trí tuệ và cả với những hạn chế của con người với mục tiêu cuối cùng là con người làm việc một cách thông minh hơn, trí tuệ hơn với năng suất, chất lượng cao hơn và sức lực bỏ ra ít hơn.

NỘI DUNG KHÓA HỌC: 

 • Một số ví dụ mở đầu về ergonomics.
 • Ergonomics là gì?
 • Mục tiêu của ergonomics.
 • Những hậu quả do ứng dụng ergonomics tồi.
 • Những lợi ích mà ergonomics mang lại cho con người.
 • Những khoa học và lĩnh vực liên quan đến ergonomics.
 • Ergonomics và các yếu tố liên quan đến môi trường làm việc.
 • Ergonomics và giao tiếp giữa người với máy móc, thiết bị.
 • Ergonomics và thiết kế chỗ làm việc.
 • Ergonomics và thiết kế máy móc, thiết bị.
 • Ergonomics và các dụng cụ cầm tay.
 • Ergonomics và máy tính.
 • Ergonomics trong văn phòng.
 • Ergonomics và an toàn.
 • Một số ví dụ điển hình về thực hành tốt ergonomics.
 • Các tiêu chuẩn về ergonomics.
 • Đánh giá hiện trạng ergonomics tại doanh nghiệp.
 • Triển khai một chương trình áp dụng ergonomics trong doanh nghiệp.
 • Báo cáo dự án cuối khóa học.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Những người làm công tác quản lý, điều hành, quản đốc, tổ trưởng, các chuyên viên về nhân sự, IT, sản xuất, chất lượng, bảo trì và những người quan tâm.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 • Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành dưới dạng các bài tập nhóm tổng hợp liên quan đến hiện trạng ergonomics tại doanh nghiệp.
 • Giáo viên sẽ góp ý và tư vấn để các nhóm học viên hoàn thiện những bài tập và báo cáo. Vào cuối khóa các học viên báo cáo dự án cải tiến tình trạng ergonomics tại chỗ làm việc của mình trước lớp và mọi người cùng thảo luận, trao đổi, rút kinh nghiệm.

TÀI LIỆU: 

Tài liệu giảng dạy được biên soạn chuyên sâu về ergonomics, được phát cho mỗi học viên một bộ.

LIÊN HỆ:

Phòng tư vấn đào tạo, Viện năng suất và bảo trì

Tel: (08) 39 484 494 – 39 487 235

Fax: (08) 38 112 750

Website: www.nangsuatxanh.vn 

Email: info@nangsuatxanh.vn

*

*

Top