Doanh nghiệp của bạn có tinh gọn

Doanh nghiệp của bạn tinh gọn đến mức nào? Chỗ nào chưa tốt và có thể cải tiến? 
Dưới đây là một số chỉ tiêu chính để đánh giá mức năng suất và tinh gọn của doanh nghiệp

 1. QUẢN LÝ TỒN KHO VÀ CHUỖI CUNG ỨNG 

Chỉ tiêu đánh giá quan trọng mang tính tổng hợp cao nhất trong nội dung này là Số vòng quay hàng tồn kho trong một năm (Inventory turns) được tính bằng doanh thu năm chia cho giá trị tồn kho trung bình của doanh nghiệp. Những chỉ số phụ giúp phân tích kỹ hơn nguyên nhân tồn kho cao là số vòng quay của tồn kho nguyên vật liệu, hàng hoá hay bán thành phẩm. Cũng có thể phân tích số vòng quay của từng chi nhánh, của từng vật tư hay hàng hoá, giúp bạn cải thiện tình hình.

Số ngày dự trữ hàng cho bán hàng (Days of supply) là một chỉ tiêu giúp xác định mức tồn kho hàng hoá có hợp lý hay không. Chỉ tiêu liên quan khác đến mối liên hệ giữa hàng tồn kho và bán hàng còn bao gồm: Số lượng đơn hàng giao trễ (Back order number); Mất doanh thu do thiếu hàng (Total understocked lost sale) và những chỉ tiêu khác nữa.

Những chỉ tiêu cơ bản dùng để đánh giá nhà cung cấp bao gồm: Thời gian giao hàng trung bình từ nhà cung cấp; Phần trăm hàng gia đúng hẹn, Tỷ lệ hàng giao đủ theo hợp đồng (Item fill rate). 

Liên quan đến chất lượng quản lý kho, bạn có thể sử dụng các chỉ tiêu : Tỷ lệ hàng mất mát; Thời gian trung bình cho việc tìm kiếm hàng; Hiệu quả sử dụng mặt bằng kho hay bạn có thể đánh giá 5 S cho kho.

Về việc thanh toán của khách hàng bạn có thể sử dụng các chỉ tiêu như: Chu kỳ bán hàng thực tế (Actual Order lead time), Thời gian thanh toán trung bình Thời gian từ khi mua hàng đầu vào cho đến khi thu tiền đầu ra (Cash to cash cylce time).

Một yếu tố không kèm phần quan trọng trong quản lý tồn kho là phương pháp lập kế hoạch mua vật tư. Có nhiều cách lập kế hoạch mua vật tư, nhưng nhiều công ty, đặc biệt là những công ty không có hệ thống quản trị doanh nghiệp bằng máy tính như ERP, MRP , MRP II thường đặt mua dựa trên số lượng tồn kho tối đa và tối thiểu được quy định trước. Tuy nhiên, bạn cũng cần biết là cách lập kế hoạch vật tư dựa trên mô hình MRP (Material Requirement Planning) mới là các hoạch định vật tư tiên tiến nhất, và giúp bạn có chi phí tồn kho thấp nhất.

 2. QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ LÀM VIỆC NHÓM    

Để đánh giá mức năng suất và tinh gọn dưới góc độ nhân sự và làm việc nhóm, bạn có thể dùng các chỉ tiêu đánh giá như: Năng suất lao động tổng thể (Overal workfoce productivity), Chi phí tổng thể cho nhân viên (Overall HR Costs ) , bao gồm tất cả các chi phí doanh nghiệp phải trả cho một nhân viên làm việc; Tổng thời gian thiếu nhân viên (đặc biệt là ở những vị trí quan trọng); Tỷ lệ biến động nhân viên hàng năm. 

3. QUY TRÌNH SẢN XUẤT  
Những chỉ tiêu trong nhóm này giúp bạn đánh giá mức độ phù hợp của doanh nghiệp bạn với LEAN. Một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất của LEAN là sản xuất theo từng lô nhỏ giúp giảm lượng hàng tồn kho. Tuy nhiên, để có thể sản xuất hàng với lô nhỏ mà chi phí vẫn chấp nhận được, yêu cầu tính linh hoạt của sản xuất phải cao. 
Những chỉ tiêu giúp đánh giá tính linh hoạt của sản xuất bao gồm: Thời gian chuyển đổi sản phẩm trung bình (Average set-up time); Số lượng nhân viên được đào tạo về chuyển đổi nhanh sản phẩm. 

Những chỉ tiêu khác như: Hiệu suất sử dụng thiết bị,  Thời gian sản xuất (Production Lead time), Mức độ cân đối của chuyền (Line Balancing Level), Mức độ phù hợp của điều độ sản xuất với thực tế; Thời gian ngừng máy đột suất của thiết bị, Hiệu suất thiết bị toàn bộ (Overal Equipment Effectiveness) giúp đánh giá mức độ hoàn thiện chung của quá trình sản xuất.

  
4. BỐ TRÍ MẶT BẰNG VÀ DÒNG DI CHUYỂN HÀNG HOÁ   
Những chỉ tiêu thuộc nhóm này bao gồm Hiệu suất sử dụng mặt bằng; Tỷ lệ diện tích dùng cho việc di chuyển; Tỷ lệ mặt bằng dùng cho việc lưu trữ; Phương thức di chuyển hàng hoá chính; Tình trạng mặt bằng xưởng và nhà kho (có thể dùng bảng đánh giá 5S để đánh giá); Mức độ dễ dàng trong việc nhận dạng đường đi của sản phẩm; 
  
5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM   
Những chỉ tiêu thuộc nhóm này bao gồm: Tỷ lệ hàng lỗi;  Tỷ lệ hàng phải loại bỏ; Mức độ hoàn thiện của hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9000, TQM) ; Tỷ lệ các hành động phòng ngừa được thực hiện trên số lượng trường hợp lỗi phát sinh. Trong đó, mức độ hoàn thiện của hệ thống quản lý chất lượng là một tiêu chí quan trọng nhất.

6. QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG 

 Những chỉ tiêu thuộc nhóm này là: Hiệu suất sử dụng thiết bị; Thời gian ngừng máy trong năm; Thời gian trung bình giữa hai lần hư hỏng; Hiệu suất thiết bị toàn bộ (OEE) , Mức độ hoàn thiện của hệ thống quản lý bảo trì và TPM, …..
  

7. MỨC ĐỘ HOÀN THIỆN CỦA TỔ CHỨC
 Những tiêu chí đánh giá chung về tổ chức doanh nghiệp bao gồm : Mức độ sẵn sàng cho cải tiến và thay đổi, Số cải tiến được thực hiện trong năm; Lợi ích thu được từ các cải tiến trong năm, Sự tồn tại và mức độ hoạt động của các nhóm cải tiến, bộ phận phụ trách cải tiến của doanh nghiệp….. 
 8. MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin thể hiện rất nhiều cho trình độ quản lý của doanh nghiệp. Hiện nay, CNTT đã trở thành cánh tay đắc lực cho quản lý. Khi doanh nghiệp đạt tới quy mô nhất định thì việc vận hành doanh nghiệp sẽ trở nên kém hiệu quả nếu không sử dụng CNTT.
Những chỉ tiêu trong nhóm này bao gồm: Phần trăm các hoạt động có ứng dụng CNTT, Mức độ tích hợp hệ thống của doanh nghiệp.

Nếu bạn thấy khó khăn trong việc đánh giá mức năng suất và tinh gọn của doanh nghiệp bạn, hãy sử dụng dịch vụ đào tạo và tư vấn của chúng tôi.  

Các môn học liên quan : 

– Thực hành nâng cao năng suất và sản xuất tinh gọn 
–  
Quản lý sản xuất 
– Quản lý tồn kho và hoạch định vật tư 
– Sản xuất tinh gọn 
– ERP và SAP Business One

 
Nguyễn Minh Hà

*

*

Top