Đào tạo Quản lý sản xuất cho quản đốc và tổ trưởng tại Công ty TNHH 28.1 – khóa 1

IMG_1825 500

passport-Thay2 383

passport-Thay2 386

passport-Thay2 391

passport-Thay2 406

*

*

Top