Các chương trình đào tạo và tư vấn

Bảo trì năng suất toàn diện – TPM

Thời lượng: 40 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Nếu bảo trì được xem như là một khoa học và công nghệ chăm sóc sức khỏe máy móc thì bảo trì năng suất toàn diện (TPM) là một chương trình bảo trì liên quan đến một khái niệm mới về bảo trì nhà máy và thiết…….

Quản lý tồn kho phụ tùng

Thời lượng: 24 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học tập trung vào các vấn đề cơ bản quản lý tồn kho phụ tùng thay thế bao gồm khái niệm, vấn đề, các kỹ thuật lập kế hoạch và giải pháp nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng của thiết bị. Khóa học cũng đề…….

Top