Các chương trình đào tạo và tư vấn

An toàn xây dựng

Thời lượng: 8 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về an toàn trong xây dựng nhằm tổ chức và hình thành một môi trường làm việc an toàn trong quá trình xây dựng. Từ đó, học viên có khả năng tham gia triển khai các giải…….

An toàn điện

Thời lượng: 8 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức hiện đại các về các biện pháp an toàn điện nhằm tổ chức và hình thành một môi trường làm việc an toàn và hiệu quả trong công nghiệp. Từ đó, học viên có khả năng tham…….

An toàn máy móc

Thời lượng: 8 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về an toàn máy móc. Từ đó, học viên có khả năng tham gia triển khai các hoạt động nhằm cải thiện điều kiện làm việc và an toàn khi vận hành máy móc, đề xuất các…….

An toàn hóa chất

Thời lượng: 8 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về an toàn hóa chất nhằm tổ chức và hình thành một môi trường làm việc an toàn và hiệu quả trong sản xuất. Từ đó, học viên có khả năng tham gia các hoạt động nhằm…….

An toàn thiết bị áp lực

Thời lượng: 8 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức hiện đại về các kỹ thuật an toàn khi vận hành các thiết bị áp lực. Từ đó, học viên có khả năng tham gia triển khai các giải pháp nhằm cải thiện an toàn khi vận…….

Sáu Sigma

Thơi lượng: 40 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Sáu Sigma là một chủ đề thời sự, một công cụ mạnh liên quan đến những cải tiến về chất lượng, năng suất, tăng trưởng và năng lực cạnh tranh. Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản về Sáu Sigma nhằm giúp các học viên…….

Thực hành cải tiến năng suất và sản xuất tinh gọn

Thời lượng: 40 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Nhiều doanh nghiệp thường trăn trở với việc cử cán bộ đi học nhưng về không thực hành được những kiến thức đã học. Do vậy, khoá học nhằm đến mục tiêu là tạo cho học viên khả năng ứng dụng trong công việc của mình. Khóa…….

Kaizen

Thời lượng: 24 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Mỗi doanh nghiệp cố gắng cải tiến liên tục để thỏa mãn nhu cầu khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Những sáng kiến có thể mang lại thành công nhất thời nhưng động lực có thể sớm mất đi nếu các hoạt động cải…….

Top