Chương trình đào tạo và tư vấn về An toàn – môi trường

An toàn điện

Thời lượng: 8 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức hiện đại các về các biện pháp an toàn điện nhằm tổ chức và hình thành một môi trường làm việc an toàn và hiệu quả trong công nghiệp. Từ đó, học viên có khả năng tham…….

An toàn máy móc

Thời lượng: 8 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về an toàn máy móc. Từ đó, học viên có khả năng tham gia triển khai các hoạt động nhằm cải thiện điều kiện làm việc và an toàn khi vận hành máy móc, đề xuất các…….

An toàn hóa chất

Thời lượng: 8 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về an toàn hóa chất nhằm tổ chức và hình thành một môi trường làm việc an toàn và hiệu quả trong sản xuất. Từ đó, học viên có khả năng tham gia các hoạt động nhằm…….

An toàn thiết bị áp lực

Thời lượng: 8 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức hiện đại về các kỹ thuật an toàn khi vận hành các thiết bị áp lực. Từ đó, học viên có khả năng tham gia triển khai các giải pháp nhằm cải thiện an toàn khi vận…….