CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN VỀ KỸ NĂNG

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Thời lượng: 16 tiết (02 ngày) GIỚI THIỆU: Trong mọi lĩnh vực của đời sống hằng ngày, chúng ta luôn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề và trong lĩnh vực quản lý cũng tương tự như vậy, nhưng ở mức độ quan trọng hơn. Thật ra, người ta thường nói rằng điều quan…….