Chương trình đào tạo và tư vấn về Năng suất – chất lượng – tinh gọn

Sáu Sigma

Thơi lượng: 40 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Sáu Sigma là một chủ đề thời sự, một công cụ mạnh liên quan đến những cải tiến về chất lượng, năng suất, tăng trưởng và năng lực cạnh tranh. Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản về Sáu Sigma nhằm giúp các học viên…….

Thực hành cải tiến năng suất và sản xuất tinh gọn

Thời lượng: 40 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Nhiều doanh nghiệp thường trăn trở với việc cử cán bộ đi học nhưng về không thực hành được những kiến thức đã học. Do vậy, khoá học nhằm đến mục tiêu là tạo cho học viên khả năng ứng dụng trong công việc của mình. Khóa…….

Kaizen

Thời lượng: 24 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Mỗi doanh nghiệp cố gắng cải tiến liên tục để thỏa mãn nhu cầu khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Những sáng kiến có thể mang lại thành công nhất thời nhưng động lực có thể sớm mất đi nếu các hoạt động cải…….

Ergonomics

Thời lượng: 16 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản và hiện đại về công thái học (môn học về các yếu tố con người, ergonomics), là một môn học về khả năng, giới hạn của con người, từ đó có thể tăng khả năng và tối ưu…….

Sản xuất tinh gọn

Thời lượng: 40 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về sản xuất tinh gọn nhằm tạo ra một môi trường làm việc có năng suất trong công ty. Từ đó, học viên có thể tự tin sử dụng những kinh nghiệm và kỹ năng vừa được…….