Các chương trình đào tạo và tư vấn

Chương trình đào tạo Quản lý bảo trì

Quản lý bảo trì công nghiệp Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì Quản lý tồn kho và quản lý kho phụ tùng  Bảo trì năng suất toàn diện (TPM)  Thiết lập hệ thống quản lý thiết bị và bảo trì bằng máy tính

Top